Získejte nejvyšší možné trenérské vzdělání - trenérská škola třída A

Vážení sportovní přátelé,

 

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále jen FTVS) připravuje v akademickém roce 2024/2025 další běh Trenérské školy pro trenéry různých sportovních svazů a spolků.

Jedná se o nejvyšší trenérské vzdělání v daném sportovním odvětví. Na závěr úspěšného studia získá frekventant osvědčení, jehož platnost lze uplatnit i v zahraničí. Tento dokument vytváří podklad pro vydání průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňuje základní podmínku pro vydání živnostenského listu.

FTVS stanovuje pro přijetí tyto podmínky:

- ukončené středoškolské vzdělání – m a t u r i t a (ověřenou kopii vysvědčení)

- druhá nejvyšší trenérská kvalifikace v daném sportovním odvětví (licence B, II. tř.)

včetně „Osvědčení “ trenérské licence (B, II. tř.).

O formě a způsobu výběrového řízení rozhoduje sportovní svaz či spolek podle svých vlastních kritérií, zvyklostí a možností a je garantem výběrového řízení.

 

Ekonomické podmínky:

Školné je stanoveno na 15.000,- Kč za každý akademický rok. Je v přímé pravomoci příslušného sportovního svazu či spolku, zda přispěje posluchači na studium a jaká kritéria si pro příspěvek určí (po úspěšném absolvování studia apod.). Posluchač studuje na své náklady. Vedle základního poplatku, který student hradí vždy před zahájením 1. a 2. ročníku školy, hradí si student cestovné, ubytování, stravné, odbornou literaturu a veškeré náklady na kurz specializace.

 

Celá problematika úhrady specializace a kurzu bude dohodnuta před otevřením specializace na FTVS. Řešení bude obsahovat písemná dohoda o spolupráci mezi FTVS a představiteli sportovního svazu (spolku).

 

Přihlášky zasílejte na adresu:

Marcela Kloučková – tslicence-a@ftvs.cuni.cz

 

Více informací naleznete zde

Úřední hodiny sekretariátu

Středa 12:00 - 18:00 hod

Ostatní dny telefonicky 17:00 - 20:00 hod

737 651 578
Krátké zprávy

Partneři